A propo

KVARM enn propozisyon ki ti enklanse depi 2007 kan minisipalite BBRH ti sponsoriz enn prozeksyon piblik Earthlings zenerezman dan Moris ek lezot plas pa ti interese.

Mo pe komans enn blog azordi malgre le fet ki mo pann truv lezot volonter depi 5 dernye lane ki mo ti rode entrot a traver enn paz Facebook, pu enn aksion kolektif vegan, ek osi mo pe komans sa pu rod volonter (pu enn lemond diferan, mwen indiferan) parski media sosyal ena mwens limpact.

Vegan (vezetalyen – mo definisyon se li enn prinsip ki dan nu lavi nu ena lintensyion fer mwen dimal ki posib) implik organik (‘bio’, konsiderableman mwens polisyon, dimunn ek zanimo mwens pay pri system indistriel) – Veganism komin dan bann tradisyon afrikin ek dan tradisyon sinwa ek jain me bann angle inn invant mo pli media-friendly ki servi ek rekonet internasyonalman pu sa letik la.

Ent nu bann ti zil, li posib nu pa pu konn ase aktivis interseksionel ou pu kikenn komans vann prodwi fe-mezon pu boycott bann lindistri kriel. Ek avek plis fasilite, pa zis ki dimunn sertin klas ekonomik selman ki ena posibilite vinn vegan ek manz bio.

Mo ti depi lontan dan Vegan Society-Mauritius ki mo ti pe aid zot administre depi endeor lil, lor Fesbuk, me monn realize apre enn-de lane ki zot mari opresif, pa zis a propo bann lezot zilwa ek en term tom dan lipye tu kalite amerikanosantrism (ou Imperyalism Blan an zeneral), me zot ti siport enn lorganizasyon amerikin ki ti fer bann propo diskriminatwar enver bann fam, ek ki ti rasis, mem kan ti ena enn lopozisyon internasyonal kont sa, pa zis de mo par. Pu fer simp zot inn sansur mwa ek fu mwa deor trankil, ek kontinye servi mo definisyon, deskripsyon ek zimaz ki mo ti donn zot grup ziska Facebook inn tir tusala apre mo komplint me ayila: https://kvarm.wordpress.com/2017/06/08/bequie-and-beckier-a-flashback/ . Mem gran nasion Gandhien tuzur zot prezidan an 2015.

Eski ena dimunn anvi port zot volonter pu konstrwir enn zefor kominoter pu demantele bann diskur kolonial ek opresif pu nu ek pu bann zanimo? Pa ezite les komanter or kontakte mwa. Ena buku pu fer pu ki veganism vinn aksesib ek fasil kan en deor enn system kapitalis pena nanye ki ti pli fasil ek aksesib. En parlan d’akse, mo nepli gayn akse deor aster…

Mo bizin led pu gard sa lalis prodwi la updated, ena enn lot paz DIY ek tu le 2 lor 1er paz sa blog la. Ena osi gro problem Moris ki SAY NO to ANIMAL EXPERIMENTS in MAURITIUS ek Sov Nu Zako pe esay alevye, non selman nu pe fer zako reprodwir pu bann test kriel ki pena sens me la plipar prodwi dan Moris teste lor lezot zanimo, lisien sipa lapin – bles zot ek met makiyaz ou deterzan dan enn blesir lor zot lizie. Nu premye kampayn ti pu lanse Mars 2013 me mo pa inn gayn enn reponse, pu avoy let sertin sipermarse pu enkuraz import prodwi ‘cruelty-free’ – ki ingredyan pa inn teste lor zanimo; ek 2014 p tann dir sipermarse la pe ferm net. Pena okenn lalwa ki empes nimport ki komers koz manti lor zot prodwi parey koma pena okenn lalwa pu empes frod ki zot pe fer, fer samblan ki kisoz ki pe teste lor zanimo ena relevans pu dimunn. En 2015 mo ti krwar enfin ena dimunn dan VSM pe partaz sa lalis la me mo pa kone, tu ti bann roder bout.

En franse lor lagrikiltir veganik (En français)  Bon, mo ti ena tor, bann vegann inn prouv sa ad-nauseum akoz sa mo servi Al-ma’arrist aster e mo bizin reget tou sa ki mo ti ekrir avek mo prop fos lide. Ena bann eksepsion bien sur: Aph Ko, Syl Ko, Brenda Sanders, Crystal Parham…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.